Pravo audiovizualnih producenata

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima audiovizualni producent je fizička ili pravna osoba, uključujući nakladnike televizije, proizvođače videospotova i druge proizvođače videograma, koja u svoje ime daje inicijativu, prikuplja financijska sredstva te organizira i preuzima odgovornost za stvaranje prve fiksacije videograma.

Predmet zaštite prava audiovizualnih producenata je videogram, kao fiksacija audiovizualnog djela, kao i slijeda pomičnih slika popraćenih zvukom ili bez zvuka.

Isključiva prava audiovizualnog producenta odnose se na:

  1. umnožavanje svojih videograma
  2. distribuiranje, uključujući  iznajmljivanje svojih videograma
  3. javno prikazivanje svojih videograma
  4. činjenje dostupnim javnosti svojih videograma
  5. priopćavanje javnosti svojih videograma, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u okviru prateće internetske usluge,
  6. priopćavanje javnosti svojih videograma, uključujući činjenje dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti videogramima koje su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta.

Audiovizualni producent ima pravo na primjerenu naknadu u sljedećim slučajevima: 

  • za posuđivanje svojih videograma posredovanjem javnih knjižnica
  • za svako zvučno i vizualno umnožavanje svojih videograma za privatno korištenje.

Pravo audiovizualnog producenta traje 50 godina od stvaranja prve fiksacije videograma. Ako je u tom razdoblju videogram bio zakonito izdan ili zakonito priopćen javnosti, pravo traje 50 godina od takva prvog izdanja ili priopćavanja, ovisno o tome koje je bilo ranije.

 

Ispiši stranicu