Pravo proizvođača fonograma

Proizvođač fonograma je fizička ili pravna osoba koja poduzima inicijativu i koja je odgovorna za prvo fiksiranje fonograma. 

Predmet zaštite prava proizvođača fonograma je fonogram.

Fonogramom se smatra fiksacija zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onoga što predstavlja zvukove, osim u obliku fiksiranja zvukova u audiovizualno djelo. 

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima isključiva prava proizvođača fonograma odnose se na:

  1. umnožavanje svojih fonograma
  2. distribuiranje (stavljanje u promet) svojih fonograma, uključujući pravo iznajmljivanja
  3. činjenje dostupnim javnosti svojih fonograma
  4. priopćavanje javnosti svojih fonograma, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u okviru prateće internetske usluge
  5. priopćavanje javnosti svojih fonograma, uključujući činjenje dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti fonogramima koje su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta.


Proizvođač fonograma ima pravo na primjerenu naknadu u sljedećim slučajevima:

  • pravo na primjerenu naknadu za posuđivanje svojih fonograma posredovanjem javnih knjižnica
  • za svako zvučno snimanje svojih fonograma za privatno korištenje.


Proizvođač fonograma ima i pravo na udio u jedinstvenoj primjerenoj naknadi za: javno priopćavanje, javno prikazivanje, emitiranje, reemitiranje, prijenos izravnim protokom, javno priopćavanje emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti te svako drugo priopćavanje javnosti svojih fonograma izdanih u komercijalne svrhe.

Pravo proizvođača fonograma traje 50 godina od prvog fiksiranja fonograma. Ako je u tom razdoblju fonogram zakonito izdan, pravo traje 70 godina od takva prvog izdanja. Ako fonogram u tom razdoblju nije zakonito izdan, ali je zakonito priopćen javnosti, pravo traje 70 godina od takvog prvog priopćavanja javnosti.


 

 

 

Ispiši stranicu